کلاس حل تمرین گروهی ریاضی

کلاس حل تمرین گروهی ریاضی باهدف تقویت کار گروهی و ایجاد رقابت و نیز کمک به کار معلم و حل تمرینات دشوار ریاضی از ابتدای سال تحصیلی در زنگ های چهارم برگزار میگردد. تصاویر زیر مربوط به کلاس درس استاد کوشکی پایه دهم میباشند.

3 ماه قبل