جمع بندی کوتاه از کارکردهای دفتر مشاوره و روانشناسی مجتمع آموزشی کمال در سال تحصیلی 1401-1400

توصیف،ترسیم ، بررسی و تجزیه و تحلیل کارکردها و کنش های متعدد و مختلف موجود بخش های تشکیل دهنده ی هر سازمان ، با هدف شناخت نقاط قدرت و ضعف و آسیب های احتمالی و تهدیدکننده ی پویایی آن، امروزه لازمه ی حرکت در مسیر بالندگی و حیات رضایت بخش آن سازمان تلقی می شود.

6 ماه قبل