دوره متوسطه اول

نارمک، خیابان سمنگان، خیابان شهید رمضان زاده، پلاک 13

  • تلفن 77031400 - 77031479 - 77031490 - 77031510 - 77031525 - 77031536

دوره متوسطه دوم

نارمک، خیابان سمنگان، خیابان ربیعی، خیابان کمال، پلاک 26

  • تلفن 77261002 - 77261116 - 77261115 - 77261114 - 77261113 - 77261112