ساعات برگزاری کلاس‌های آموزشی دوره دوم

(سال تحصیلی 1403-1402)

نام زنگ شروع پایان مدت
صبحگاه 7:15 7:25+5 10 دقیقه
زنگ کلاسی اول 7:30 8:50 80 دقیقه
زنگ تفریح اول 8:50 9:10+5 20 دقیقه
زنگ کلاسی دوم 9:15 10:35 80 دقیقه
زنگ تفریح دوم 10:35 10:50+5 15 دقیقه
زنگ کلاسی سوم 10:55 12:15 80 دقیقه
ناهار و نماز 12:15 12:40+5 25 دقیقه
زنگ کلاسی چهارم 12:45 14:05 80 دقیقه
زنگ تفریح چهارم 14:05 14:25+5 20 دقیقه
زنگ کلاسی پنجم 14:30 15:50 80 دقیقه
اردوی مطالعاتی 16:00 19:00 180 دقیقه