مدیران

Thumb

سیدرحمان بهلولی

مدیر مجتمع

داخلی110
Thumb

محمدرضا ابوالحسنی

مدیر دوره اول

داخلی210
ارتباط با مدیر

ارتباط مستقیم با مدیر مجتمع آموزشی کمال

ارسال پیام

کادر اداری دوره متوسطه اول

Thumb

امیرعلی میثاقی‌وفا

معاون اجرائی

داخلی211
Thumb

محمد داداشی

معاون انضباطی

پایه هفتم

داخلی215 و 216
Thumb

وحید خدادادی

معاون انضباطی

پایه هشتم

داخلی204
Thumb

محمدمهدی رضایی

معاون انضباطی

پایه نهم

داخلی209
Thumb

احمد تهرانی

معاون پرورشی

داخلی218
Thumb

سیدمحسن عزیزی

معاون فناوری

دوره اول و دوم

داخلی206
Thumb

بابک شمس

معاون پژوهش

داخلی123
Thumb

سیدفرید هاشمی

مشاور

پایه هفتم

داخلی207
Thumb

رضا حیدری

مشاور

پایه هشتم

داخلی208
Thumb

عباس احمدی

مشاور

پایه نهم

داخلی203
Thumb

مهدی مهرگان‌آرا

دبیرخانه

داخلی221
Thumb

علی مهران‌فر

روابط عمومی

داخلی201 و 202

کادر اداری دوره متوسطه دوم

Thumb

حسین طوماری

معاون آموزشی

داخلی115
Thumb

سیدمهدی دلقندی

معاون اجرائی و اداری

داخلی111
Thumb

امیرحسام ترشیزی

معاون مالی

دوره اول و دوم

داخلی105
Thumb

افشین تقی‌زاده

معاون انضباطی

پایه دهم

داخلی118
Thumb

سیدفرید آل‌یعقوب

معاون انضباطی

پایه یازدهم

داخلی119
Thumb

علیرضا سعیدی

معاون انضباطی

پایه دوازدهم

داخلی104
Thumb

محمدحسن گوهری

معاون پرورشی

داخلی108
Thumb

بابک شمس

معاون پژوهش

داخلی135
Thumb

مهدی عزیزالهی

سرگروه و مشاور

پایه دهم

داخلی127
Thumb

عبدالرضا معیری

کمک مشاور

پایه دهم

داخلی122
Thumb

جواد جعفری

مشاور

پایه دهم

داخلی145
Thumb

حسن بلورخانی

مشاور

پایه دهم

داخلی116
Thumb

حمید شاه‌علی

مشاور

پایه دهم

داخلی131
Thumb

محسن کریمی

سرگروه و مشاور

پایه یازدهم

داخلی114
Thumb

سیدمحسن عزیزی

مشاور

پایه یازدهم

داخلی107
Thumb

بابک شمس

مشاور

پایه یازدهم

داخلی107
Thumb

سجاد بیگلری

سرگروه و مشاور

پایه دوازدهم

داخلی117
Thumb

ابراهیم عزیزی

مشاور

پایه دوازدهم

داخلی103
Thumb

پژمان ریاضتی

کمک مشاور و پشتیبان

پایه دوازدهم

داخلی125
Thumb

عباس مظلومی

روانشناس و مشاور

داخلی130
Thumb

محمدرضا خدابنده

مشاور ارشد مجتمع

داخلی130
Thumb

غلامرضا مالکی

مسئول تربیتی

داخلی108
Thumb

امیرمحمد طهرانی

دبیرخانه

داخلی112
Thumb

محمدعلی نعمتی

روابط عمومی و سایت

داخلی101 و 102