تیم چهار

آمبرت دانیل
مدیر عامل و موسس
رقم میلان
مهندس شبکه
دانیل اسمیت
بازاریاب دیجیتال
لاتین لوکاس
مهندس شبکه
مونیا زیلان
مهندس شبکه
کلر دیواس
مهندس شبکه