همکاران اداری دبیرستان کمال دوره اول

pic
بهلولی
مدیر مجتمع آموزشی کمال
pic
ابو الحسنی
مدیر دبیرستان دوره اول
pic
نوری
معاونت آموزشی
pic
میثاقی
معاونت اجرایی
pic
تهرانی
معاونت پرورشی
pic
شمس
معاونت پژوهش
pic
ترشیزی
معاونت مالی
pic
عزیزی
معاونت فناوری
pic
دکترخدابنده
روانشناس بالینی
pic
مظلومی
روانشناس بالینی
pic
احمدی
مشاور پایه ی نهم
pic
رضایی
معاونت پایه نهم
pic
حیدری
مشاور پایه هشتم
pic
خدادادی
معاونت پایه ی هشتم
pic
هاشمی
مشاور پایه ی هفتم
pic
داداشی
معاونت پایه ی هفتم
pic
مهران فر
روابط عمومی
pic
کرمی
سرایدار
pic
مهرگان
دبیرخانه
pic
رستمی
انتشارات
pic
امیدی
خدمات
pic
جبارزاده
خدمات
pic
جوانمرد
خدمات