همکاران اداری دبیرستان کمال دوره دوم

pic
بهلولی
مدیر مجتمع آموزشی کمال
pic
طوماری
معاونت آموزش دوره دوم
pic
دلقندی
معاونت اداری
pic
فرشادپور
معاونت اجرایی
pic
شمس
معاونت پژوهش
pic
عزیزی
معاونت فناوری
pic
گوهری
معاونت پرورشی
pic
ترشیزی
معاونت مالی
pic
نعمتی
روابط عمومی
pic
دکترخدابنده
روانشناس بالینی
pic
مظلومی
روانشناس بالینی
pic
شمس
معاونت پایه ی دوازدهم
pic
بیگلری
مشاور پایه ی دوازدهم
pic
عزیزی
مشاور پایه دوازدهم
pic
ریاضتی
کمک مشاور دوازدهم
pic
مهدی زاده
معاونت پایه یازدهم
pic
کریمی
مشاور پایه یازدهم
pic
کتابی
مشاور پایه یازدهم
pic
اکبری
کمک مشاور یازدهم
pic
تقی زاده
معاونت پایه دهم
pic
عزیزالهی
مشاور پایه ی دهم
pic
شاه علی
مشاور پایه ی دهم
pic
بلورخانی
مشاور پایه ی دهم
pic
معیری
مشاور پایه ی دهم
pic
مالکی
مربی پرورشی
pic
تهرانی
دبیرخانه
pic
کرمی
سرایدار
pic
زارع
خدمات
pic
خسروی
خدمات
pic
لرنی
خدمات
pic
سامنی
خدمات
pic
رجاییان
خدمات