خدمات مجتمع آموزشی کمال دوره اول
ایجاد فضای مناسب جهت تعامل و نشاط افزایی دانش آموزان و تقویت رفتار اجتماعی آنان

شناسایی ، هدایت و تقویت توانمندی های آموزشی ، پرورشی ، پژوهشی .

آموزش ، مشاوره ، پشتیبانی منظم بر اساس اصول علمی و آزموده شده طی فرآیند طولی تدوین شده از پایه ی هفتم تا دوازدهم .

تدوین نظام آموزشی و عمل بر اساس آن ضمن تکریم اولیای محترم و دانش آموزان عزیز .

به کارگیری نیروهای مجرب و با تجربه در کادر اداری ، آموزشی ، پرورشی و پژوهشی